STORITVE

Podjetje Didom d.o.o. nudi oz. posreduje pri vseh storitvah povezanih z nepremičninami. Želite, da Vam pomagamo prodati, oddati nepremičnino? Ali bi želeli kupiti, najeti nepremičnino? Prihranite si dragoceni čas in nam dovolite, da se mi ukvarjamo z nešteto klici in vprašanji povezanimi z Vašo nepremičnino, Vam pa pripeljemo samo resne stranke na ogled. Vašo nepremičnino pridemo pogledati, poslikati, Vam svetujemo glede cene in jo dodamo v našo bazo podatkov, kjer lahko takoj preverimo, če imamo stranko za Vas. Nato začnemo z oglaševanjem na različnih portalih in internetnih straneh, hodimo s strankam na oglede, ko pride do sklenitve pogodbe pa tudi pripravimo pogodbe in izpeljemo posel do konca.

Nepremičninska agencija Didom d.o.o. smo ljudje. Zavedamo se, da obstoj podjetja temelji na zaposlenih in se poslovanje podjetja gradi na strankah. Zato svoje delo in vaša pričakovanja jemljemo resno in smo pri delu odgovorni.

Zagotavljamo Vam storitve na visokem nivoju in se že veselimo Vašega sodelovanja!

PRAVNE STORITVE

Nepremičninska agencija Didom d.o.o. svojim strankam ponuja širok nabor pravnih storitev. Vse lahko uredite na enem mestu. Oglejte si, kako vam lahko pri tem pomagamo!
Naša dejavnost na trgu pravnih storitev je usmerjena v:

• Sestavo vseh vrst pravnih poslov v prometu z nepremičninami (prodajna, darilna, služnostna pogodba, najemna…);
• Priprava in izvedba vpisa etažne lastnine (vpis v kataster stavb, priprava ustreznega akta o nastanku etažne lastnine, vpis v zemljiško knjigo);
• Izvedba vseh potrebnih postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih (upravne enote, davčni urad, občine, Sklad kmetijskih zemljišč, MORS…) v zvezi s prenosi lastninske pravice na nepremičninah.
• Urejanje vseh vrst zemljiškoknjižne problematike in priprava različnih vrst zemljiškoknjižnih listin (izbrisna dovoljenja, zemljiškoknjižna dovolila…);
• Urejanje premoženjsko-pravnih razmerij na nepremičninskem področju;
• Pridobivanje zemljišč za potrebe investitorjev v javno infrastrukturo in v stanovanjsko gradnjo;
• Pridobivanje nadomestnih lokacij stanovanjskih ali poslovnih enot v primeru rušitev objektov zaradi gradnje javne infrastrukture in gradnje večstanovanjskih objektov;
• Izvedba upravnih postopkov v zvezi s pridobivanjem odškodnin najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih;
• Pridobivanje in urejanje lastninske dokumentacije;
• Priprava splošnih pogojev prodaje v skladu z ZKVSES ter ustreznih prodajnih pogodb;
• Priprava zemljiškoknjižnih predlogov za vpis lastninske in drugih stvarnih ali obligacijskih pravic na nepremičninah;
• Sodelovanje z bankami, geodetskimi podjetji, arhitekti, cenilci nepremičnin;
• Svetovanje;
• Druge pravne storitve.

CENIK

NAZIV STORITVE CENA BREZ DDV DDV CENA Z DDV
Posredovanje pri prodaji ali nakupu 4% od vrednosti 22% 4% + DDV
Posredovanje pri oddaji in najemu Dvomesečna najemnina 22% Dvomesečna najemnina + DDV

V ceno so vštete vse storitve, ki jih mora družba opraviti v primeru sklenjene pogodbe o posredovanju.

V primeru, da naročnik ne sklene pogodbe o posredovanju, ampak naroči le posamezne storitve ali predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju in je nepremičninska družba zanj že opravila določene posle, se stroški že opravljenih storitev ali naročenih storitev obračunajo po naslednjem ceniku:

NAZIV STORITVE CENA BREZ DDV DDV CENA Z DDV
Sestava prodajne pogodbe S sodelovanjem odvetnika po odvetniški tarifi 22% Odvetniška tarifa + DDV
Pregled najemne pogodbe 150,00 EUR 22% 183,00 EUR
Pregled prodajne pogodbe 250,00 EUR 22% 305,00 EUR
Sestava najemne pogodbe 50% vrednosti enomesečne najemnine 22% 50% vrednosti enomesečne najemnine + DDV
Sestava aneksa 150,00 EUR 22% 183,00 EUR
Pravno svetovanje 40,00 EUR/uro 22% 48,80 EUR/uro
Ogled ali prevzem nepremičnine v Ljubljani 50,00 EUR/ogled 22% 61,00 EUR/ogled
Ogled ali prevzem nepremičnine izven Ljubljane 50,00 EUR/ogled
+
0,37 EUR/km
22% 61,00 EUR/ogled
+
0,37 EUR/km
Iskanje nepremičnine po spletu 30,00 EUR/uro 22% 36,60 EUR/uro
Preverjanje ali pregled pravnega stanja nepremičnine 50,00 EUR 22% 61,00 EUR
Svetovanje, sodelovanje pri pogajanjih, korespondenca s stranko (tel. klici, sestanki) 50,00 EUR/uro 22% 61,00 EUR/uro
Priprava nepremičnine za prodajo (priprava oglasa, slik … ) 50,00 EUR/uro 22% 61 EUR/uro
Odsotnost iz pisarne/čas vožnje 30,00 EUR/uro 22% 36,60 EUR/uro
Stroški oglaševanja 50,00 EUR/objavljen oglas (za 2 meseca) 22% 61,00 EUR/objavljen oglas
Pridobitev lokacijske informacije 30,00 EUR + upravna taksa 22% 36,60 EUR + upravna taksa
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 20,00 EUR + upravna taksa 22% 24,40 EUR + upravna taksa
Pridobitev mapne kopije 15,00 EUR 22% 18,30 EUR
Pridobitev ZK izpiska 15,00 EUR 22% 18,30 EUR
Priprava ZK predloga (vknjižba, zaznamba, predznamba) S sodelovanjem odvetnika po odvetniški tarifi 22% Odvetniška tarifa + DDV
Priprava primopredajnega zapisnika 50,00 EUR 22% 61,00 EUR
Izpolnjevanje davčnih formularjev 15,00 EUR/formular 22% 18,30 EUR/formular
Druge storitve: prijava spremembe naročnika posameznih priključkov, spremembe lastništva MOL … 15,00 EUR/formular 22% 18,30 EUR/formular
Naročilo cenitve ali naročilo izdelave energetske izkaznice 30,00 EUR 22% 36,60 EUR
Cenitev nepremičnine Po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke / Po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke
Izdelava energetske izkaznice Po ceniku izdelovalca energetskih izkaznic / Po ceniku izdelovalca energetskih izkaznic
Hramba denarja na fiduciarnem računu z vključenimi stroški nakazil 5,00 EUR/dan / 6,10 EUR/dan
Hramba listin, gotovine 15 EUR/dan 22% 18,30 EUR/dan

Popusti se dogovorijo z nepremičninskim posrednikom na kraju samem in sicer se dobijo ob stalnem sodelovanju s stranko, ob sklenitvi ekskluzivne posredniške pogodbe … in se zapišejo v posredniško pogodbo.

Ljubljana, 1.5.2018
DIDOM D.O.O.
Direktorica: Tina Pišek, univ. dipl- pravnica

SPLOŠNI POGOJI

DIDOM d.o.o., Kersnikova 5, 1000 Ljubljana sprejme sledeče

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.

Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe;

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • nepremičninska družba je družba DIDOM D.O.O., Kersnikova 5, 1000 Ljubljana
 • naročnik oziroma naročnik (v nadaljnjem besedilu: »naročnik«) je fizična ali pravna oseba, ki z posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.
 • z naročiteljem povezane osebe so (i) pravne osebe, v katerih ima naročitelj in/ali imajo naročiteljevi ožji družinski člani bodisi posamič ali skupno neposredno ali posredno udeležbo, ki mu/jim bodisi omogoča izvrševanje več kot 25 % glasovalnih pravic v tej pravni osebi bodisi omogoča neposredno izvolitev vodstvenih in/ali nadzornih organov takšne pravne osebe, (ii) pravne osebe, v katerih naročitelj in/ali njegovi ožji družinski člani opravljajo funkcijo organa vodenja ali nadzora, (iii) pravne osebe, ki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe štejejo za povezane družbe naročitelja in/ali pravnih oseb, navedenih v predhodnih dveh točkah te alineje, (iv) pravne osebe, v katerih ima naročitelj, naročiteljev ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba dejanski vpliv na odločanje ali možnost vpliva na odločanje organov vodenja ter (v) vse pravne in/ali fizične osebe s katerimi je naročitelj in/ali naročiteljev ožji družinski član ekonomsko in/ali poslovno in/ali osebno povezan.

Drugi izrazi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.

2. OPIS POSLOV POSREDOVANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH POSREDOVANJA V PROMETU NEPREMIČNIN

2.1 Na podlagi pogodbe o posredovanju nakupa oz. prodaje ali najema oz. oddaje nepremičnin so storitve, ki so vključene v provizijo iz 4. člena naslednje:

 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine), preverit potrebno ali ima nepremičnina pravne in stvarne napake oziroma pomankljivosti, ki vplivajo na uporabnost in ceno nepremičnine;
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb (na primer hipoteke, bremena,…). Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska, lokacijske informacije, mapne kopije;
 • posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • priprava prodajne predpogodbe ali pogodbe o ari;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembni za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju, višino davčnih obveznosti stranke in cenami notarskih storitev;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • telefonsko komuniciranje s strankami;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • hrani listine za stranke, če se stranke tako dogovorijo;
 • organizira prevzem nepremičnine in sestavi prevzemni zapisnik;

V kolikor za veljavno sklenitev nameravane pogodbe kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oz. v kolikor katerega od navedenih storitev na svojo željo opravi naročitelj, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje dogovorjene provizije za posredovanje.

2.2 Opis dodatnih poslov, ki jih je naročnik dolžan plačati po ceniku:

 • zagotovitev izdelave cenilnega elaborata;
 • sestava prodajne oz. najemne pogodbe ali pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov;
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo;
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

2.3 Stroški, ki jih v vsakem primeru krije naročitelj sam:
Naročitelj v vsakem primeru sam krije naslednje stroške, če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno: stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče listinske dokumentacije o pravnem stanju nepremičnine, sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, stroške sestave individualizirane pogodbe o pravnem poslu, storitve cenilcev in izvedencev, stroške izdaje potrdil iz uradnih evidenc, stroške notarskih storitev, stroške oglaševanja nameravanega pravnega posla v sredstvih javnega obveščanja in/ali drugih medijih na željo naročnika, stroške tistih poslov, ki niso všteti v provizijo v skladu z določili točk 2.1 teh pogojev ter druge posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe za naročnika.

2.4 Posebne pogodbe v prometu z nepremičninami
2.4.1 Ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami
Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičnin ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe. Na podlagi sklenjene ekskluzivne pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba obveže, da bo poleg poslov, opisanih v zgornjih dveh točkah , za naročitelja opravila dodatne posle in sicer:
priprava načrta trženja nepremičnine ter glede na izbrano ciljno skupino ter zahtevnost transakcije priprava investicijskega memoranduma;
intenzivno aktivno slikovno oglaševanje v najmanj enem dnevnem časopisu, ki izhaja na območju celotne države;
aktivno neposredno trženje nepremičnine znanim interesentom nepremičninske družbe ter drugim investitorjem;
po oceni nepremičninske družbe vključitev drugih nepremičninskih agencij;
priprava nepremičnine za oglede in transakcijo;
sestava individualizirane pogodbe o pravnem poslu;

Stroški zgoraj navedenih poslov so vključeni v dogovorjeno plačilo za posredovanje.
V primeru sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, naročniku ni dovoljen neposreden stik z zainteresiranimi tretjimi osebami. Naročnik je dolžan informacije o zainteresiranih tretjih osebah predati nepremičninski družbi. V primeru, ko je sklenjena ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije tudi v primeru, če naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pravni posel, ne glede na to, ali je stik s to osebo vzpostavil še pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

3. DOLOČITEV OKVIRNE PONUDBENE CENE NEPREMIČNINE
Naročitelj in nepremičninska družba v pogodbi o posredovanju določita okvirno ponudbeno ceno za prodajo oz. nakup nepremičnine ali znesek mesečne najemnine. Nepremičninska družba lahko na podlagi svoje strokovne ocene razmer na trgu, pomembnih za določitev prodajne cene oz. najemnine/zakupnine, zahteva znižanje s pogodbo o posredovanju dogovorjene okvirne ponudbene cene. V kolikor naročitelj na zahtevo nepremičninske družbe ne zniža dogovorjene okvirne ponudbene cene, lahko nepremičninska družba preneha opravljati posle posredovanja za naročitelja glede te nepremičnine, z izjemo oglaševanja na spletnih straneh nepremičninske družbe.

4. PLAČILO ZA POSREDOVANJE
4.1 Skupne določbe
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je plača na ara ali ko je sklenjena pogodba pri sklenitvi katere je posredovala (v nadaljnjem besedilu: »provizija«). Provizija kot plačilo za posredovanje zapade v plačilo na dan plačila are ali sklenitve pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba.

V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje, kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba, pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, jo na drug način sporazumno razveljavita ter prav tako tudi v primeru, da do prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe, pri kateri je posredovala nepremičninska družba, pride v posledici kršitve pogodbe ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli pogodbene stranke.

Naročnik soglaša, da nepremičninska družba oz. vsakokratni posrednik v okviru opravljanja poslov posredovanja, vzpostavlja stik naročitelja zgolj s tistimi tretjimi osebami, ki se predhodno pisno obvežejo, da bodo v primeru sklenitve pogodbe glede nepremičnine, nosile najmanj polovico stroškov provizije (2%+DDV) oz. del provizije po dogovoru z nepremičninsko družbo.

Nepremičninska družba je v celoti upravičena do plačila za posredovanje v polni višini, v kolikor po sklenitvi pogodbe o posredovanju, nameravani pravni posel ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, z osebo s katero je naročnika v stik spravila nepremičninska družba, sklene naročnik ali njegov ožji družinski član ali z naročnikom povezana oseba.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročnik ali njegov ožji družinski član ali z naročnik povezana oseba sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročnika spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.

4.2 Provizija v primeru prodaje/nakupa nepremičnine
V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri prodajni ali podobni pogodbi, je dolžan naročnik nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini 4 (štiri) % (odstotke) od pogodbene cene nepremičnine, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost. V kolikor je pogodbena cena nepremičnine manjša od 10.000,00 € (deset tisoč evrov), znaša provizija nepremičninske družbe ne glede na pogodbeno ceno 400,00 € (štiristo evrov) z vključenim davkom na dodatno vrednost.

V pogodbeno ceno iz predhodnega odstavka se vštevajo vsa plačila, ki jih kupec nepremičnine opravi prodajalcu, vključno s kakršnimkoli plačilom za vgrajeno ali nevgrajeno opremo in/ali pritikline nepremičnine, ki je predmet pogodbe in sicer ne glede na dejstvo ali se lastninska pravica na opremi in/ali pritiklinah prenaša skupaj z nepremičnino ali na podlagi ločenega pravnega posla.

4.3 Provizija v primeru oddaje v najem oz. zakup/najema oz. zakupa nepremičnine

 • V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri najemni, zakupni ali podobni pogodbi, je dolžan
  naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati provizijo v višini enomesečne najemnine nepremičnine + DDV.
 • V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 6 % od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin, najmanj pa 800,00 EUR. Vsaka stranka plača 3 % od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine oz. najmanj 400,00 EUR;
 • Posrednik ima pravico do plačila ¼ dogovorjene celotne provizije (prodaja – v višini 1%, oddaja – ½ mesečne najemnine), v kolikor naročitelj sklene pogodbo s stranko, ki jo je našel sam (v primeru podpisane ekskluzivne pogodbe);

Kot osnova za določitev provizije iz prejšnjega odstavka se šteje najemnina/zakupnina ali podobno plačilo, vključno s stroški najema/zakupa, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

5. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5.1 Splošne obveznosti naročnika
Naročnik je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in aktivno sodelovati pri opravljanju poslov ter je dolžan na zahtevo nepremičninske družbe, slednji predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla.

Kadar naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma pisno obvestiti nepremičninsko družbo z navedbo imena in priimka oz. firme tretje osebe, ter naslova njenega stalnega bivališča oz. sedeža.
V primeru, da je v trenutku, ko nepremičninska družba v okviru opravljanja storitev posredovanja, naročnik spravi v stik z določeno tretjo osebo ali ga seznani z določeno priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, naročnik dejstvo, da določena tretja oseba predstavlja potencialnega sopogodbenika ali je naročniku priložnost za sklenitev nameravanega pravnega posla že znana, je dolžan naročnik o tem nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od dneva, ko je bil vzpostavljen stik s tretjo osebo oz. ko je bil seznanjen s priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, nepremičninsko družbo pisno seznaniti o tem, pri čemer je dolžan navesti natančna dejstva, s katerimi utemeljuje svoje navedbe ter predložiti ustrezne dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. V nasprotnem primeru se šteje, da je stik med naročnik in tretjo osebo bil vzpostavljen s posredovanjem nepremičninske družbe oz. da je bil naročnik naročitelj o priložnosti za sklenitev pravnega posla seznanjen s strani nepremičninske družbe.

Naročnik je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročnika, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Naročnik je nepremičninski družbi prav tako odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nepremičninski družbi nastala ali bi ji lahko nastala zaradi kršitve obveznosti naročitelja, določenih v teh splošnih pogojih ali v veljavnih pravnih predpisih.

5.2 dolžnost varovanja zaupnosti podatkov, prepoved posredovanja podatkov tretjim osebam
Naročnik je dolžan vse podatke, ki jih pridobi od nepremičninske posredniške družbe v okviru opravljanja poslov posredovanja v prometu nepremičnin, vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročnika spravi v stik nepremičninska družba, obravnavati strogo zaupno ter varovati poslovno tajnost teh podatkov in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve prepovedi iz prejšnjega stavka, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi – poleg morebitne obveznosti plačila provizije in/ali plačila za opravljene dodatne posle – plačati pogodbeno kazen v višini dvojne pogodbeno dogovorjene provizije. V primeru da dejanska škoda presega znesek pogodbene kazni, je nepremičninska družba upravičena do povrnitve celotne škode.

V primeru, da naročnik ali njegov ožji družinski član ali z naročnikom povezana oseba sklene pravni posel, pri katerem je posredovala nepremičninska družba, ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, s tretjo osebo s katero je naročnik spravila v stik nepremičninska družba, brez vednosti nepremičninske družbe, je naročnik dolžan poleg pogodbeno dogovorjene provizije plačati nepremičninski družbi še pogodbeno kazen v višini ene provizije.

6. NEPRISTRANSKOST POSREDNIKA
Naročitelj se strinja s tem, da posrednik posreduje tudi za nasprotno stranko. Posrednik bo pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbel za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravil v stik. Posrednik naročitelju pomaga pri pogajanjih za sklenitev pogodbe in pri oblikovanju elementov pogodbe.

7. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU
Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 mesecev, v kolikor s pogodbo ni določen krajši čas trajanja pogodbe.

Naročitelj lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju, če to ni nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju. Stroški se obračunajo po ceniku nepremičninske družbe.

Šteje se, da je naročitelj odpovedal pogodbo o posredovanju, če brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero jo je v stik spravila nepremičninska družba in ki je pripravljena sprejeti vse pogoje naročitelja za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju.

Nepremičninska družba lahko v vsakem trenutku odpove pogodbo o posredovanju brez navedbe razloga za njeno odpoved. Odpoved mora biti dana pisno. Nepremičninska družba v nobenem primeru naročniku ni odškodninsko odgovorna za škodo, ki bi naročniku nastala ali bi mu lahko nastala zaradi odpovedi pogodbe o posredovanju s strani nepremičninske družbe.

8. ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI
Posrednik ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o nepremičninskem posredovanju pri Zavarovalnici Triglav d.d., št. police: 0180795824-7 za zavarovalno vsoto 175.000,00 EUR za posamezen posel oziroma 350.000,00 EUR za vse posle v enem letu.
Posrednik ne odgovarja za pravne in stvarne napake nepremičnine, če je pri svojem delu ravnal s potrebno skrbnostjo.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Nepremičninska družba za škodo, ki nastane naročniku, ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo nepremičninska družba ali posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti.

Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

10. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje. V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o posredovanju splošni pogoji spremenijo, v razmerju med nepremičninsko družbo ter naročnikom, ki je sklenil pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko nepremičninska družba izvod spremenjenih splošnih pogojev izroči naročitelju.

Cenik nepremičninske družbe je sestavni del teh splošnih pogojev.

V Ljubljani, dne 4.4.2012

DIDOM d.o.o.
Direktor: Tina Osolnik

Ti splošni pogoji so avtorsko delo in je prepovedano njihovo razmnoževanje in uporaba, tako v celoti kot posamezne dele, brez dovoljenja družbe DIDOM d.o.o.